panel 2

Attesten aanvragen - Stap 1

Hieronder vindt u een overzicht van de attesten die werkgevers elektronisch kunnen aanvragen.

Selecteer het attest van uw keuze.

Gegevens m.b.t. de stand van de rekening van de onderneming

Bij een openbare aanbesteding moet worden nagegaan of de deelnemende ondernemingen schulden hebben bij de RSZ. Een onderneming hoeft haar schuldsituatie niet zelf te attesteren. Dat is de taak van de aanbestedende overheid.

Vertegenwoordigt u een aanbestedende overheid? Gebruik dan de onlinetoepassing Telemarc om het attest aan te maken. (Voor situaties waarin Telemarc geen uitkomst biedt, kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier.)

Vertegenwoordigt u een onderneming en wilt u uw eigen schuldsituatie kunnen attesteren voor andere doeleinden dan een openbare aanbesteding? Dan hebt u een schuldenattest nodig. Dit attest geeft een overzicht van de schuldsituatie van uw eigen onderneming. U vraagt het aan als u zelf uw schuldsituatie wilt aantonen voor een derde partij.

Lees meer: Wegwijs in het attest openbare aanbestedingen en schuldenattest

Als de inhoudingsplicht van toepassing is op een onderneming, kan de inhouding (35% van het bedrag van de factuur) worden beperkt tot het bedrag van de sociale schuld.

De aannemer voor wie de inhouding geldt, moet dan een attest van de RSZ voorleggen aan de opdrachtgever die de factuur moet uitbetalen. Dat attest kunt u hier aanvragen, op voorwaarde dat:

  • u de onderneming vertegenwoordigt waarvoor de inhoudingsplicht geldt
  • het bedrag van de factuur minstens 7.143 euro bedraagt

Nagaan of de inhoudingsplicht van toepassing is, doet u niet via een attestaanvraag maar via een onlinedienst.

Bekendmaking van schuldvorderingen

Dit attest deelt de bijdrageschuld mee van een met naam aangeduide werkgever. Het is verkrijgbaar voor al wie een wettig belang inroept. U kunt een bekendmaking aanvragen per e-mail: ad2-sectiebekendmaking@rsz.fgov.be

Certificaat bij overdracht van een handelsfonds

Bij de overdracht van een handelsfonds is de overnemer solidair aansprakelijk voor het betalen van de bijdragen voor sociale zekerheid die de overdrager verschuldigd is. 

Deze aansprakelijkheid geldt niet wanneer de overdrager bij de akte van overdracht, een RSZ-certificaat voegt waaruit blijkt dat de overdrager:

  • geen enkele bijdrage, bijdrageopslag of verwijlintrest verschuldigd is die als een zekere en opeisbare schuld wordt beschouwd;
  • niet het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure tot invordering van bijdragen.

U kunt het certificaat aanvragen via een formulier, dat u per e-mail verstuurt naar
ad2-sectieattesten@rsz.fgov.be

Identificatiegegevens van de werkgever

Bewijs dat de onderneming gedurende een bepaalde periode bij de RSZ is ingeschreven geweest als werkgever, met vermelding van RSZ-nr en categorie(ën)

Bewijs dat onderneming bij de RSZ is bekend als (actieve) werkgever, met vermelding van RSZ-nr en categorie(ën)

Bewijs dat de onderneming bij de RSZ niet is gekend als werkgever op het moment van de aanvraag

Individuele gegevens van de werknemer

Attest dat er in DIMONA een geldige arbeidsrelatie aanwezig is

Attest dat er bepaalde lonen en prestaties zijn aangegeven

Attest dat er bepaalde lonen zijn aangegeven

Attest dat er bepaalde prestaties zijn aangegeven

Aantal personen in dienst

Uitgesplitst volgens statuut (arbeiders – bedienden). Opgelet: er kunnen geen attesten m.b.t. een bepaald kwartaal afgeleverd worden voor het einde van de derde maand die op dat kwartaal volgt.

Uitgesplitst volgens statuut (arbeiders – bedienden). Opgelet: er kunnen geen attesten m.b.t. een bepaald kwartaal afgeleverd worden voor het einde van de derde maand die op dat kwartaal volgt.

  • Voor 2009 en voorgaande jaren:
    attest waaruit blijkt dat werkgever op 30 juni van het voorgaande jaar ofwel minder dan 10 werknemers ofwel minstens 10 werknemers tewerkstelde.
  • Vanaf 2010:
    attest waaruit blijkt dat de werkgever gemiddeld ofwel minder dan 10 werknemers ofwel minstens 10 werknemers tewerkstelde op volgende tijdstippen, voor zover er een aangifte werd overgemaakt: 31 december van het voorlaatste jaar en 31 maart, 30 juni en 30 september van het voorgaande jaar.

Grensoverschrijdende tewerkstelling

Detacheringsverklaring voor grensoverschrijdende tewerkstelling

De detacheringsdocumenten die de RSZ levert (formulier E101 of een ander toepasselijk document), bewijzen dat een werknemer onderworpen blijft aan de Belgische sociale zekerheid gedurende zijn tijdelijke tewerkstelling in het buitenland in opdracht van zijn Belgische werkgever.

Deze werkgever kan de aanvraag voor toelating van tijdelijke detachering van zijn werknemer, online zelf aanvragen via de toepassing Gotot (GrensOverschrijdende Tewerkstelling - Occupation Transfrontalière) op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Werken in meerdere lidstaten ("gelijktijdige tewerkstelling")

Een werknemer die in België woont en op regelmatige en structurele basis in twee of meer EER-lidstaten werkt, valt voor al zijn prestaties onder de Belgische sociale zekerheid. Het is niet van belang of hij door een of meerdere werkgevers tewerkgesteld is. De RSZ kan een attest afleveren dat de onderwerping aan het Belgische socialezekerheidsstelsel bevestigt. Het aanvraagformulier ADIII/RI/Art. 14.2.b is beschikbaar op de portaalsite van de Sociale Zekerheid. Dit aanvraagformulier kan ook gebruikt worden voor situaties waarbij ambtenaren of werknemers in een andere lidstaat als werknemer of zelfstandige werken.

^ Back to Top