panel 2

Publicaties

Via de multifunctionele aangifte delen werkgevers ieder kwartaal informatie mee die de RSZ in staat stelt om statistieken te maken en ter beschikking te stellen. Een aantal statistieken worden op vaste tijdstippen gepubliceerd onder de vorm van brochures.

Beschikbare brochures

Laatste update: 01 Juli 2019

Door de fusie met DIBISS op 1 januari 2017, is de RSZ ook bevoegd voor de inning van bijdragen van de lokale besturen en behoren de werknemers van de plaatselijke en provinciale overheden tot de waarnemingssfeer van de RSZ-statistieken. Met de statistieken voor het eerste kwartaal 2017 zullen deze gegevens voor de eerste maal overal geïntegreerd worden. Dit vraagt extra inspanningen en daardoor kunnen sommige publicaties voor  2017 met enige vertraging verschijnen.

Alvast bedankt voor uw begrip.


Verzending papieren brochures: OPGELET!

De papieren versie van de brochures worden enkel nog opgestuurd aan de gebruikers die dit expliciet vragen.

Mocht u op regelmatige basis een papieren versie van deze brochure willen ontvangen, gelieve dit via e-mail aan te vragen. 
Afzonderlijke exemplaren kunnen ook steeds via hetzelfde e-mailadres besteld worden. 
Mocht u per mail willen verwittigd worden bij het verschijnen van de gegevens op onze website, gelieve ons uw e-mailadres mede te delen met de aanduiding: " informatie mbt het verschijnen van de brochure [naam van de brochure]".

Contactadres : stat.brochures@rsz.fgov.be


Tewerkstellingsgegevens

 • Snelle ramingen van de tewerkstelling - Groene brochure
  Tijdsreeks met raming voor het meest recente kwartaal op basis van de reeds beschikbare kwartaalaangiftes.
 • Loontrekkende tewerkstelling - Beige brochure
  Statistische informatie over werkgelegenheid op grond van 3 facetten: het aantal personen die op het einde van het kwartaal zijn tewerkgesteld, het aantal arbeidsplaatsen op het einde van het kwartaal en het arbeidsvolume gedurende het kwartaal, uitgedrukt in voltijdsequivalenten.
 • Verdeling van de arbeidsplaatsen naar plaats van tewerkstelling - Gele brochure
  Statistische informatie over de werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling, meer bekend als de " gedecentraliseerde statistiek". Deze statistieken hebben betrekking op de vestigingseenheden en hun grootte. Ze kunnen in geen geval gebruikt worden om conclusies te trekken over de evolutie van de ondernemingen zelf, in het bijzonder over de kleine en middelgrote ondernemingen.
 • Tewerkstelling van studenten - Rode brochure
  Statistische informatie over studentenjobs (geen onderwerping aan sociale zekerheid, maar een solidariteitsbijdrage).

Lonen en arbeidstijdgegevens

 • Lonen en bezoldigde periodes - Grijze brochure
  Overzicht van de lonen en de bezoldigde perioden voor een volledig jaar.
 • Gelijkgestelde periodes - Blauwe brochure
  Sommige periodes van afwezigheid op het werk moeten bezoldigd worden; zij maken deel uit van de bezoldigde periodes. Andere periodes zijn niet bezoldigd maar worden voor de berekening van sommige sociale voordelen (rustpensioenen, ziekte-uitkeringen, …) gelijkgesteld met gewerkte periodes.

Bijdragen en bijdrageverminderingen

^ Back to Top