Steunmaatregelen voor de bedrijven uit de reissector

De federale regering heeft beslist om een bijdragevermindering te verlenen aan de werkgevers die behoren tot de reissector en die verzekerd zijn tegen insolventie in het kader van hun activiteiten als reisorganisatie. Het doel bestaat erin deze sector, die zwaar getroffen werd door de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, te ondersteunen.

Deze bijdragevermindering beoogt het 2e kwartaal 2020, het 4e kwartaal 2020, het 1e kwartaal 2021 en het 2e kwartaal 2021.

Over welke werkgevers gaat het?

Om voor deze maatregel in aanmerking te komen, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Uw hoofdactiviteit stemt overeen met de activiteit "reisbureau" of "reisorganisator"  en u valt onder één van de twee volgende Nace-codes, die aan uw hoofdactiviteit is gekoppeld:
  • Nace-code 79110: reisbureaus
  • Nace-code 79120: reisorganisatoren
 • U bent verzekerd tegen insolventie (wet van 21 november 2017) in de periode van het 2e kwartaal 2020 tot en met het laatste kwartaal waarop de vermindering betrekking heeft (2e kwartaal 2021). U mag daarbij in België of in een ander Europees land verzekerd zijn.
 • U bent actief vóór 1 april 2021 en bent dat nog altijd op die datum.

Bijkomende voorwaarden

Om voor de bijdragevermindering in aanmerking te komen, moet u ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u verbindt zich ertoe om alle werknemers die ononderbroken in dienst zijn tussen 1 april 2021 en 30 juni 2021 in dienst te houden, behalve als de werknemer zelf ontslag neemt of wegens dringende redenen wordt ontslagen;
 • u voorziet voor uw werknemers een concreet en individueel opleidingsaanboddat overeenstemt met minstens 20% van hun contractuele arbeidsduur in het eerste en tweede kwartaal 2021. Deze opleidingen moeten uiterlijk op 31 december 2021 gevolgd zijn;
 • u onthoudt zich in 2021 van het volgende:
  • de uitkering van dividenden aan de aandeelhouders;
  • de uitkering van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de directie  van de onderneming;
  • de inkoop van eigen aandelen;
 • u informeert uw ondernemingsraad of bij afwezigheid daarvan, de vakbondsafvaardiging, of bij afwezigheid daarvan, de werknemers, over de toepassing van de maatregel in uw onderneming en de voorwaarden waaraan u moet voldoen, met name op het vlak van het opleidingsaanbod, en u overlegt hierover.

Welke bijdragevermindering wordt toegekend?

Bijdragevermindering voor het 2e kwartaal 2020, het 4e kwartaal 2020 en het 1e kwartaal 2021

Het bedrag van de vermindering stemt voor ieder kwartaal overeen met de netto patronale basisbijdrage.

Het totale bedrag zal in credit worden gebracht op uw werkgeversrekening en toegerekend worden op het eerste kwartaal 2021 en/of het tweede kwartaal 2021 afhankelijk van de datum van de aanvraag, dit onder de vorm van premies.

Bijdragevermindering voor het 2e kwartaal 2021

De bijdagevermindering voor het 2e kwartaal 2021 is een doelgroepvermindering die overeenstemt met het saldo van de patronale basisbijdragen in de DmfA van het 2e kwartaal 2021 voor al uw werknemers.

Voor deze vermindering worden de regels van de doelgroepvermindering, zoals die gelden in de DmfA, toegepast.

Hoe vraagt u de vermindering aan?

Om de bijdragevermindering te krijgen, moet u uiterlijk op 30/06/2021 bij de RSZ een aanvraag indienen via een beveiligde onlinedienst.

 

In deze aanvraag verbindt u zich er als werkgever formeel toe om alle werknemers die in dienst zijn ononderbroken tussen 1 april 2021 en 30 juni 2021 in dienst te houden, behalve als de werknemer zelf ontslag neemt of wegens dringende redenen wordt ontslagen. U moet ook bevestigen dat u aan de andere voorwaarden voldoet.

Vervolg van de aanvraag

Verzending van de ontvangstbevestiging van de aanvraag

De RSZ zal op grond van uw aanvraag nagaan of de voorwaarden inzake de Nace-code en verzekerbaarheid vervuld zijn en zal u een ontvangsbewijs sturen.

Als u volgens de elementen waarover de RSZ beschikt niet voor de maatregel in aanmerking komt, maar u denkt zelf wel in aanmerking te komen, kan u de RSZ hierover inlichten door een online elektronisch formulier in te vullen. 

Deze informatie zal u elektronisch worden overgemaakt via uw e-Box Enterprise.

Aanvraag van de doelgroepvermindering in de DmfA van het 2e kwartaal 2021

Alle werkgevers die een aanvraag ingediend hebben en die de bevestiging kregen dat ze voor de maatregel in aanmerking komen, kunnen de doelgroepvermindering in de DmfA van het 2e kwartaal 2021 aanvragen.

Deze vermindering zal toegekend worden onder voorbehoud van de controles a posteriori door de RSZ.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze maatregel, kan u de Administratieve instructies op de Portaalsite van de Belgische sociale zekerheid raadplegen