Arbeidsmarktanalyse - interactieve statistieken en snelle ramingen van de tewerkstelling

Vierde kwartaal 2020

Periodiciteit: Kwartaal

Laatste updates: 06/04/2021

De Arbeidsmarktanalyse (snelle ramingen van de tewerkstelling) is een kwartaalpublicatie van de RSZ met informatie over de bezoldigde tewerkstelling in België. Deze informatie heeft betrekking op alle werkgevers en werknemers die onder de Belgische sociale zekerheid vallen. Behoudens een aantal uitzonderingen (internationale akkoorden, bilaterale conventies) is het Belgische socialezekerheidsstelsel van toepassing op iedere werknemer die prestaties verricht op het Belgische grondgebied voor een werkgever die in België is gevestigd, maar ook voor werkgevers in het buitenland die een exploitatiezetel in België hebben waar de werknemer afhankelijk van is.

De snelle ramingen bevatten tijdreeksen met telkens een raming voor het meest recente kwartaal op basis van de reeds beschikbare kwartaalaangiftes en beschrijven op die manier snel de evolutie van de loontrekkende tewerkstelling aan de hand van 3 facetten, het aantal personen die op het einde van het kwartaal zijn tewerkgesteld, het aantal arbeidsplaatsen op het einde van het kwartaal en het arbeidsvolume gedurende het kwartaal uitgedrukt in voltijdsequivalenten.

Kies de gewenste variabele


Meest recente gegevens


Kies de gewenste variabele

Kies de gewenste meeteenheid

Kwartaal/kwartalen

  De gegevens van de administratieve databank worden ongeveer 10 weken na het verstrijken van het kwartaal vrijgegeven. Van de mogelijk nog ontbrekende aangiften wordt een inschatting gemaakt op basis van de werknemersstromen. Voor ontbrekende aangiften wordt een raming gemaakt op basis van de aangiftes van voorgaande kwartalen.

  De variabelen zijn:

  • aantal arbeidsplaatsen,
  • aantal tewerkgestelde werknemers,
  • het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten.

  De classificatiecriteria zijn:

  • hoedanigheid (arbeider, bediende, ambtenaar),
  • type arbeidsprestatie (voltijds, deeltijds,..),
  • sectorgroep op basis van het paritair comité,
  • leeftijd,
  • geslacht,
  • woonplaats,
  • economische activiteit,
  • sector (privé/overheid),
  • dimensie van de werkgever.

  Raadpleeg meer gedetailleerde omschrijvingenvan deze variabelen en criteria op de pagina globale methodologie van de RSZ-statistieken.

  In alle tabellen zijn gegevens van voorgaande kwartalen opgenomen. De vergelijking van de gegevens op jaarbasis biedt een beeld van de trend, terwijl de vergelijking met de voorgaande kwartalen ook beïnvloed wordt door seizoenschommelingen. Bij de vergelijking met vroegere kwartalen moet verder ook rekening gehouden worden met wijzigingen in de administratieve procedures en verschuivingen tussen privé- en overheidssector en tussen activiteitssectoren als gevolg van activiteitswijziging, transferten, splitsingen of fusies van ondernemingen.


  Kies een formaat