Arbeidsmarktanalyse - interactieve statistieken en snelle ramingen van de tewerkstelling

Derde kwartaal 2022

Periodiciteit: Kwartaal

Laatste updates: 09/01/2023

De Arbeidsmarktanalyse geeft een beeld van de evolutie van de bezoldigde tewerkstelling in België.

De Arbeidsmarktanalyse bevat dynamische tijdreeksen die op beknopte wijze de evolutie van de loontrekkende tewerkstelling schetsen aan de hand van 3 facetten, het aantal personen die op het einde van het kwartaal zijn tewerkgesteld, het aantal arbeidsplaatsen op het einde van het kwartaal en het arbeidsvolume gedurende het kwartaal uitgedrukt in voltijdsequivalenten. De meer gedetailleerde analyse per kwartaal kan u terugvinden op de pagina Arbeidsmarktanalyse: gedetailleerde kwartaalgegevens.

In de snelle ramingen wordt reeds een inschatting gemaakt van het recentste kwartaal hernomen aan de hand van dezelfde indicatoren, maar op basis van nog niet volledige gegevens onder de vorm van een een nieuwsbrief en een aantal tabellen op "Meest recente gegevens". De vorige edities blijven downloadbaar in de archieven.

Kies de gewenste variabele


In de snelle ramingen wordt reeds een inschatting gemaakt van het recentste kwartaal hernomen aan de hand van van 3 facetten, het aantal personen die op het einde van het kwartaal zijn tewerkgesteld, het aantal arbeidsplaatsen op het einde van het kwartaal en het arbeidsvolume gedurende het kwartaal uitgedrukt in voltijdsequivalenten.

Arbeidsmarktanalyse voor het derde kwartaal 2022

Ten opzichte van dezelfde periode in 2021 vertoonde de loontrekkende tewerkstelling in het derde kwartaal 2022 nog steeds een beeld van stevige heropleving.

In het derde kwartaal 2022 zijn vrijwel alle coronamaatregelen opgeheven, terwijl er in het derde kwartaal 2021 (referentiekwartaal) wel nog een lichte impact was. Het aantal mensen met een job (tewerkgestelde werknemers) steeg sterk (+1,3%), maar het aantal jobs (arbeidsplaatsen) (+1,6%) nam nog sterker toe. De sterkere stijging van het aantal arbeidsplaatsen is het gevolg van de bijzonder sterke groei van het aantal flexijobs, jobs die meestal ingevuld zijn door mensen die reeds een andere job hebben.

Het gepresteerde arbeidsvolume (uitgedrukt in voltijdsequivalenten) herstelde sterk (+2,4%), de tijdelijke werkloosheid – corona is volledig weggevallen.

Coronacrisis en arbeidsmarkt

De volledige of gedeeltelijke sluiting van heel wat ondernemingen uit zich in hoofdzaak op twee manieren op de arbeidsmarkt: het toepassen van tijdelijke werkloosheid en het stopzetten of niet hernieuwen van tijdelijke contracten. Die fenomenen zijn beide zichtbaar in de cijfers, zij het op een andere manier.

Bij tijdelijke werkloosheid blijft de band tussen werknemer en werkgever behouden, maar worden geen of slechts gedeeltelijke prestaties verricht. Dat geeft een directe daling van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten.

Het stopzetten of niet hernieuwen van tijdelijke contracten geeft vooral in de sectoren waar veel zeer tijdelijke contracten voorkomen (uitzendsector, horeca,…) een onmiddellijke daling van het aantal arbeidsplaatsen. Omdat deze zeer tijdelijke jobs vaak bijkomende jobs zijn (zoals de flexi-jobs in de horeca), is de daling van het aantal tewerkgestelde werknemers minder uitgesproken. Ook het verlies aan arbeidsvolume van deze jobs is eerder beperkt.

Sectoranalyse

Methodologische noot

Er werd een methodologische aanpassing doorgevoerd als gevolg van een wijziging in de RSZ-aangifte. Hierdoor worden nu alle lokale mandatarissen (burgemeesters, schepenen,..) meegeteld, ook als ze reeds sociale bescherming genoten uit hoofde van een andere hoedanigheid of een andere beroepsactiviteit.  Ook worden vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers opgenomen indien ze een minimum aan vergoedingen hebben voor niet-uitzonderlijke prestaties. Hierdoor worden een 5.500 arbeidsplaatsen extra geteld, het aantal tewerkgestelde werknemers (personen met een job) neemt hierdoor toe met ongeveer 2.500 eenheden en het toegevoegde arbeidsvolume in voltijdsequivalenten bedraagt ongeveer 3.400. Deze aanpassing is geconcentreerd in de sector “Openbaar bestuur” en zit volledig onder de “overheidssector – plaatselijke en provinciale besturen”.

Landbouw, bosbouw en visserij

In de land- en tuinbouw bestaat de loontrekkende tewerkstelling in belangrijke mate uit seizoensarbeid in de vorm van gelegenheidsarbeid. Door de vroegere oogst valt de piekperiode voor gelegenheidswerk in de tuinbouw vroeger dan in 2021. Het aantal arbeidsplaatsen op 30 september 2022 was -12,6% lager dan in 2021. Het arbeidsvolume lag in het tweede kwartaal wel 6,1% hoger dan in het derde kwartaal 2021.

Industrie en bouw

De opgelegde coronamaatregelen hadden niet veel directe invloed op de industrie en de bouw. De evolutie in de industrie en bouw wordt meer bepaald door de vraag naar goederen en de aanlevering van grondstoffen en onderdelen.

In het derde kwartaal 2022 steeg in de “Industrie, energie en Bouw” zowel het aantal arbeidsplaatsen (+1,3% t.o.v. 2021) als het arbeidsvolume (+1,7 % t.o.v. 2021).

In de meeste deelsectoren steeg het arbeidsvolume en het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van het derde kwartaal 2021. De sterkste groeiers zijn de farmaceutische nijverheid (+5% in arbeidsplaatsen en +5,6% in arbeidsvolume), de voedingsnijverheid (+2,7% in arbeidsplaatsen en +2,8% in arbeidsvolume), de scheikundige nijverheid (+3,3% in arbeidsplaatsen en +2,4% in arbeidsvolume) en de “Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.v” (+3,6% in arbeidsplaatsen en +4% in arbeidsvolume).

In de bouw steeg zowel het aantal arbeidsplaatsen (+0,5%) als het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten (+0,6%) ten opzichte van het derde kwartaal 2021.

Dienstverlenende sectoren

In de commerciële dienstverlening werden meerdere sectoren geconfronteerd met volledige of gedeeltelijke sluiting. In het derde kwartaal 2022 werden de meeste beperkingen opgeheven, waardoor deze sectoren minder werden getroffen dan in het derde kwartaal 2021.

Globaal stegen zowel het aantal arbeidsplaatsen 2,2% t.o.v. 2021) als het arbeidsvolume (+3,4% t.o.v. 2021) sterk. In vrijwel alle deelsectoren is de trend positief. Alleen in de financiële sector blijft de structurele daling van de tewerkstelling aanhouden, maar deze is steeds beperkter (-0,3%). In de sectoren “Informatie en communicatie” (+5,5% in arbeidsplaatsen, +6% in arbeidsvolume) en “Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten” (+5,4% in arbeidsplaatsen, +6,2% in arbeidsvolume) is de trend al enige tijd structureel sterk positief. De sterk positieve trend in de  sector “Administratieve en ondersteunende diensten” (onder meer herstel door de beperktere impact van de coronamaatregelen) is bijna volledig stilgevallen, vooral door de beperktere inzet van uitzendkrachten) (+0,4% in arbeidsplaatsen, +1,9% in arbeidsvolume).

In de horeca met veel werknemers met zeer korte contracten leiden beperkende maatregelen snel tot sterke dalingen in arbeidsplaatsen. Deze jobs worden ook snel opnieuw ingevuld als de beperkingen wegvallen: ten opzichte van het derde kwartaal 2021 (waarin de horeca nog te kampen had met lichte beperkingen) steeg het aantal arbeidsplaatsen (+7,8%) en het arbeidsvolume (+15%) nog fors. De tewerkstelling in de horeca in arbeidsplaatsen en arbeidsvolume zijn daarmee licht boven het niveau van 2019.

In de niet-commerciële dienstverlening was de impact van de coronacrisis op de tewerkstelling relatief beperkt. Het waren vooral de sectoren ‘Kunst, amusement en recreatie, sport’ en de ‘Overige persoonlijke diensten’ die hun activiteiten moesten verminderen of volledig stopzetten. In het derde kwartaal 2022steeg de tewerkstelling (+1% in arbeidsplaatsen, +1,2% in arbeidsvolume t.o.v. 2021,  cijfers gecorrigeerd voor de methodologische aanpassing). De groei was er vooral in het onderwijs (+1,3 % in arbeidsplaatsen en +0,9% arbeidsvolume t.o.v. 2021) en in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (+1,2% in arbeidsplaatsen, +1,9% in arbeidsvolume t.o.v. 2021). Bij “Kunst, amusement en recreatie” zorgde de vrijwel coronavrije zomer voor een sterke herneming ten opzichte van het derde kwartaal 2021 (+3,2% in arbeidsplaatsen, +8,6% in arbeidsvolume), en komt de tewerkstelling boven het niveau van 2019.

Uitzendarbeid

De groei in de vraag naar arbeidskrachten via uitzendarbeid valt stil. Eind september 2022 werden in de uitzendarbeid minder arbeidsplaatsen (-1,2% ) geteld dan eind september 2021 (-5% bij arbeiders, +4,3% bij bedienden). Het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten daalde licht ten opzichte van het derde kwartaal 2021 (-1% ; -0,52% bij arbeiders, -2,6% bij bedienden).

Privé versus overheid

De toename in het aantal arbeidsplaatsen vond zowel plaats in de privésector (+1,8% t.o.v. 2021), als bij de overheidssector (+0,4% t.o.v. 2021, gecorrigeerd voor de methodologische aanpassing).

De toename van het arbeidsvolume deed zich hoofdzakelijk voor in de privésector (+3,1% t.o.v. 2021), in de overheidssector was de stijging van het arbeidsvolume beperkter (+0,3% t.o.v. 2021, gecorrigeerd voor de methodologische aanpassing).

Werknemersprofiel

De toename van het aantal arbeidsplaatsen was ongeveer gelijk bij mannen (+1,5%) en vrouwen (1,6%). De toename van het arbeidsvolume was daarentegen iets sterker vrouwen dan bij mannen (+2,2% bij mannen en +2,6% bij vrouwen).

De stijging van het aantal arbeidsplaatsen blijft het sterkst bij de jongste en oudste leeftijdsgroepen, (+3,7% bij de min-25-jarigen, +16% bij de 65+). De toename bij deze oudste leeftijdsgroep is vooral het gevolg van de toename van de flexijobs. Ook het herstel van het arbeidsvolume deed zich sterker voor in de jongste en oudste leeftijdsgroepen (+4,5% bij de jongeren onder 25 jaar, +19% bij de 65+). (Opm. voor de jongste leeftijdsgroepen: de studentenarbeid die ook in 2022 sterk is toegenomen is in deze analyse niet opgenomen).

De toename van het aantal arbeidsplaatsen was het sterkst bij de inwoners van het Brussels Gewest  (+3,8%, tegenover +1,4% voor het Vlaams Gewest en het Waals Gewest) en ook het herstel van het arbeidsvolume was het sterkst bij de inwoners van het Brussels Gewest (+5,6%, tegenover ongeveer +1,8% in het Vlaamse Gewest en +2,3% in het Waalse Gewest).

Meest recente gegevens


 

Tijdreeksen voorgaande kwartalen


Kies de gewenste variabele

Kies de gewenste meeteenheid

Kwartaal/kwartalen

  De informatie heeft betrekking op alle werkgevers en werknemers die onder de Belgische sociale zekerheid vallen. Behoudens een aantal uitzonderingen (internationale akkoorden, bilaterale conventies) is het Belgische socialezekerheidsstelsel van toepassing op iedere werknemer die prestaties verricht op het Belgische grondgebied voor een werkgever die in België is gevestigd, maar ook voor werkgevers in het buitenland die een exploitatiezetel in België hebben waar de werknemer afhankelijk van is.

  Als basis voor de tijdsreeks worden de gegevens van de administratieve databank gebruikt zoals die ongeveer 20 weken na het verstrijken van het kwartaal opgeslagen zijn. Voor de schatting van de meest recente gegevens wordt gebruik gemaakt van minder volledige gegevens, ongeveer 10 weken na het verstrijken van het kwartaal opgeslagen zijn. Van de mogelijk nog ontbrekende aangiften wordt een inschatting gemaakt op basis van de werknemersstromen. Voor ontbrekende aangiften wordt een raming gemaakt op basis van de aangiftes van voorgaande kwartalen.

  Van zodra voor het meest recente kwartaal 20 weken verstreken zijn, worden de volledigere gegevens verwerkt en worden deze in de tijdsreeks opgenomen.

  De variabelen zijn:

  • aantal arbeidsplaatsen,
  • aantal tewerkgestelde werknemers,
  • het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten.

  De classificatiecriteria zijn:

  • hoedanigheid (arbeider, bediende, ambtenaar),
  • type arbeidsprestatie (voltijds, deeltijds,..),
  • sectorgroep op basis van het paritair comité,
  • leeftijd,
  • geslacht,
  • woonplaats,
  • economische activiteit,
  • sector (privé/overheid),
  • dimensie van de werkgever.

  Raadpleeg meer gedetailleerde omschrijvingenvan deze variabelen en criteria op de pagina Globale methodologie van de RSZ-statistieken.

  In alle tabellen zijn gegevens van voorgaande kwartalen opgenomen. De vergelijking van de gegevens op jaarbasis biedt een beeld van de trend, terwijl de vergelijking met de voorgaande kwartalen ook beïnvloed wordt door seizoenschommelingen. Bij de vergelijking met vroegere kwartalen moet verder ook rekening gehouden worden met wijzigingen in de administratieve procedures en verschuivingen tussen privé- en overheidssector en tussen activiteitssectoren als gevolg van activiteitswijziging, transferten, splitsingen of fusies van ondernemingen.


  Kies een formaat