Arbeidsmarktanalyse - interactieve statistieken en snelle ramingen van de tewerkstelling

Derde kwartaal 2023

Periodiciteit: Kwartaal

Laatste updates: 19/12/2023

De Arbeidsmarktanalyse geeft een beeld van de evolutie van de bezoldigde tewerkstelling in België.

De Arbeidsmarktanalyse bevat dynamische tijdreeksen die op beknopte wijze de evolutie van de loontrekkende tewerkstelling schetsen aan de hand van 3 facetten, het aantal personen die op het einde van het kwartaal zijn tewerkgesteld, het aantal arbeidsplaatsen op het einde van het kwartaal en het arbeidsvolume gedurende het kwartaal uitgedrukt in voltijdsequivalenten. De meer gedetailleerde analyse per kwartaal kan u terugvinden op de pagina Arbeidsmarktanalyse: gedetailleerde kwartaalgegevens.

In de snelle ramingen wordt reeds een inschatting gemaakt van het recentste kwartaal hernomen aan de hand van dezelfde indicatoren, maar op basis van nog niet volledige gegevens onder de vorm van een een nieuwsbrief en een aantal tabellen op "Meest recente gegevens". De vorige edities blijven downloadbaar in de archieven.

Kies de gewenste variabele


In de snelle ramingen wordt reeds een inschatting gemaakt van het recentste kwartaal hernomen aan de hand van van 3 facetten, het aantal personen die op het einde van het kwartaal zijn tewerkgesteld, het aantal arbeidsplaatsen op het einde van het kwartaal en het arbeidsvolume gedurende het kwartaal uitgedrukt in voltijdsequivalenten.

Arbeidsmarktanalyse voor het derde kwartaal 2023

Na de sterke heropleving van de arbeidsmarkt in 2022, valt de groei van de loontrekkende tewerkstelling in het derde kwartaal 2023 stil.

Ten opzichte van dezelfde periode in 2022, was er een beperkte stijging van het aantal jobs (arbeidsplaatsen) (+0,4%), het aantal personen met een job (+0,3%), en het gepresteerde arbeidsvolume (uitgedrukt in voltijdsequivalenten) (+0,6%).

Sectoranalyse

Landbouw, bosbouw en visserij

In de land- en tuinbouw bestaat de loontrekkende tewerkstelling in belangrijke mate uit seizoensarbeid in de vorm van gelegenheidsarbeid. Het aantal arbeidsplaatsen op 30 september 2023 was 8,5% hoger dan in 2022. Het arbeidsvolume lag in het derde kwartaal 2023 wel -4,7% lager dan in het derde kwartaal 2022.

Industrie en bouw

In het derde kwartaal 2023 daalde in de “Industrie, energie en Bouw” het aantal arbeidsplaatsen (-0,2% t.o.v. 2022) zeer licht. Het arbeidsvolume bleef constant(+0,0% t.o.v. 2022).

In een beperkt aantal deelsectoren steeg het arbeidsvolume en het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van het derde kwartaal 2022. Ook in de farmaceutische nijverheid lijkt de sterkste groei voorbij (2,3% in arbeidsplaatsen en +2,5% in arbeidsvolume). In de meeste deelsectoren was de daling in tewerkstelling beperkt. De sterkste krimp is er in de “Textiel, kleding en leernijverheid” (-6,9% in arbeidsplaatsen en -5,9% in arbeidsvolume).

In de bouw steeg het aantal arbeidsplaatsen (+0,1%) en het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten (+0,3%) nauwelijks ten opzichte van het derde kwartaal 2022.

Dienstverlenende sectoren

Globaal stegen in de Commerciële Dienstverlening zowel het aantal arbeidsplaatsen (+0,5% t.o.v. 2022) als het arbeidsvolume (+0,4% t.o.v. 2022), al is de stijging beperkter dan voorgaande kwartalen. In de meeste deelsectoren is de trend licht positief, zelfs in de financiële sector, na de lange periode van de structurele daling van de tewerkstelling. In de sectoren “Informatie en communicatie” (+1,2% in arbeidsplaatsen, +2,0% in arbeidsvolume) en “Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten” (+2,4% in arbeidsplaatsen, +3,4% in arbeidsvolume) is de trend nog behoorlijk positief, al zwakt de trend af. Ten opzichte van het derde kwartaal 2022 steeg het aantal arbeidsplaatsen in het derde kwartaal 2023 in de Horeca nog behoorlijk  (+3,1% in arbeidsplaatsen en +1,3% in arbeidsvolume). De sterk positieve trend van 2022 in de  sector “Administratieve en ondersteunende diensten” is in 2023 omgekeerd naar licht negatief (-0,7% in arbeidsplaatsen, -1,9% in arbeidsvolume), vooral door de beperktere inzet van uitzendkrachten. Vooral in de detailhandel is de trend vanaf 2023 negatief geworden. In het derde kwartaal 2023 daalde het aantal arbeidsplaatsen (-1,6%) en het arbeidsvolume (-1,8%) ten opzichte van het derde kwartaal 2022.

In het derde kwartaal 2023steeg de tewerkstelling in de Niet-commerciële Dienstverlening (+0,5% in arbeidsplaatsen, +1,2% in arbeidsvolume t.o.v. 2022). De groei was er vooral in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (+0,9% in arbeidsplaatsen en +1,5% arbeidsvolume t.o.v. 2022). Bij “Kunst, amusement en recreatie” is er een stijging ten opzichte van het derde kwartaal 2022 (+1,3% in arbeidsplaatsen, +1,8% in arbeidsvolume).

Uitzendarbeid

De vraag naar arbeidskrachten via uitzendarbeid valt sterk terug. Eind september 2023 werden in de uitzendarbeid minder arbeidsplaatsen geteld dan eind september 2022 (-7,5% bij arbeiders, -4,4% bij bedienden). Het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten daalde eveneens ten opzichte van het derde kwartaal 2022 (-9,3 ; -9,7,0% bij arbeiders, -8,6% bij bedienden).

Privé versus overheid

De toename in het aantal arbeidsplaatsen en van het arbeidsvolume vond zowel plaats in de privésector (+0,5% jobs en arbeidsvolume t.o.v. 2022), als bij de overheidssector (+0,2% jobs en +0,9% arbeidsvolume t.o.v. 2022).

Werknemersprofiel

De toename van het aantal arbeidsplaatsen was sterker bij vrouwen (+0,7%) dan bij mannen (+0,2%). De toename van het arbeidsvolume was eveneens groter bij vrouwen (+1,1%) dan bij mannen (+0,1%).

De stijging van het aantal arbeidsplaatsen is het sterkst bij de oudste leeftijdsgroepen, (+1,2% bij de groep 50 tot en met 64 jaar, +13,8% bij de 65+). De toename bij deze oudste leeftijdsgroep is vooral het gevolg van de toename van de flexijobs. Ook de toename van het arbeidsvolume deed zich sterker voor in de oudste leeftijdsgroepen (+1,4% bij de groep 50 tot en met 64 jaar, +15,5% bij de 65+).

De toename van het aantal arbeidsplaatsen was het sterkst bij de inwoners van het Brussels Gewest  (+2,0%, tegenover +0,4% voor het Vlaams Gewest en +0,0% voor het Waals Gewest) en ook de toename van het arbeidsvolume was het sterkst bij de inwoners van het Brussels Gewest (+2,6%, tegenover ongeveer +0,4% in het Vlaamse Gewest en +0,5% in het Waalse Gewest).

 

Meest recente gegevens


 

Tijdreeksen voorgaande kwartalen


Kies de gewenste variabele

Kies de gewenste meeteenheid

Kwartaal/kwartalen

  De informatie heeft betrekking op alle werkgevers en werknemers die onder de Belgische sociale zekerheid vallen. Behoudens een aantal uitzonderingen (internationale akkoorden, bilaterale conventies) is het Belgische socialezekerheidsstelsel van toepassing op iedere werknemer die prestaties verricht op het Belgische grondgebied voor een werkgever die in België is gevestigd, maar ook voor werkgevers in het buitenland die een exploitatiezetel in België hebben waar de werknemer afhankelijk van is.

  Als basis voor de tijdsreeks worden de gegevens van de administratieve databank gebruikt zoals die ongeveer 20 weken na het verstrijken van het kwartaal opgeslagen zijn. Voor de schatting van de meest recente gegevens wordt gebruik gemaakt van minder volledige gegevens, ongeveer 10 weken na het verstrijken van het kwartaal opgeslagen zijn. Van de mogelijk nog ontbrekende aangiften wordt een inschatting gemaakt op basis van de werknemersstromen. Voor ontbrekende aangiften wordt een raming gemaakt op basis van de aangiftes van voorgaande kwartalen.

  Van zodra voor het meest recente kwartaal 20 weken verstreken zijn, worden de volledigere gegevens verwerkt en worden deze in de tijdsreeks opgenomen.

  De variabelen zijn:

  • aantal arbeidsplaatsen,
  • aantal tewerkgestelde werknemers,
  • het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten.

  De classificatiecriteria zijn:

  • hoedanigheid (arbeider, bediende, ambtenaar),
  • type arbeidsprestatie (voltijds, deeltijds,..),
  • sectorgroep op basis van het paritair comité,
  • leeftijd,
  • geslacht,
  • woonplaats,
  • economische activiteit,
  • sector (privé/overheid),
  • dimensie van de werkgever.

  Raadpleeg meer gedetailleerde omschrijvingenvan deze variabelen en criteria op de pagina Globale methodologie van de RSZ-statistieken.

  In alle tabellen zijn gegevens van voorgaande kwartalen opgenomen. De vergelijking van de gegevens op jaarbasis biedt een beeld van de trend, terwijl de vergelijking met de voorgaande kwartalen ook beïnvloed wordt door seizoenschommelingen. Bij de vergelijking met vroegere kwartalen moet verder ook rekening gehouden worden met wijzigingen in de administratieve procedures en verschuivingen tussen privé- en overheidssector en tussen activiteitssectoren als gevolg van activiteitswijziging, transferten, splitsingen of fusies van ondernemingen.


  Kies een formaat