Zeevarenden

Het socialezekerheidsstelsel voor zeevarenden

Wie als werknemer een varende functie uitoefent aan boord van een zeeschip, zoals bijvoorbeeld een kapitein of een scheepskok, is onderworpen aan een bijzonder socialezekerheidsstelsel. De organisatie van dit specifieke stelsel neemt de RSZ onder zijn hoede.

Hoe aansluiten?

Om recht te hebben op de sociale zekerheid voor zeevarenden, is een inschrijving op de Poollijst nodig. Dit is wettelijk verplicht voor zeevarenden die willen werken in de koopvaardij onder het Belgische stelsel.

Om zich te kunnen inschrijven op de Poollijst moet een zeevarende:

  • Een verblijf in België hebben of onderdaan zijn van de EU.
  • Medisch geschikt bevonden zijn én alle verplichte inentingen gekregen hebben.
  • Een uittreksel uit het strafregister en een Belgisch brevet, diploma of getuigschrift voorleggen.

De RSZ coördineert

De RSZ beheert de Poollijst en neemt, net als in het algemene sociale zekerheidsstelsel, een coördinerende rol op door gegevens met andere instellingen van de sociale zekerheid te delen. Zo worden alle sociale rechten voor zeevarenden correct toegekend.

Rol van de RSZ:

  • bijdragen innen en controleren,
  • werkloosheidsuitkeringen toekennen,
  • uitkeringen voor zeegewenning aan studenten toekennen.

Andere betrokken sociale zekerheidsinstellingen

  • Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering: voor de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen.
  • Fedris: treedt op als arbeidsongevallenverzekeraar.
  • Federale Pensioendienst: regelt de rust- en overlevingspensioenen.