Bijklussen

Vierde kwartaal 2020

Periodiciteit: Kwartaal

Laatste updates: 07/07/2021

Dankzij het stelsel ‘Bijklussen’ kunnen burgers in hun vrije tijd iets bijverdienen – lastenvrij en met een minimum aan administratie.

Om lastenvrij te kunnen bijverdienen, gelden bepaalde plafondbedragen :

 • Zolang de inkomsten uit bijverdiensten beneden een bepaald jaarlijks plafond blijven, hoeven er geen bijdragen of belastingen op betaald te worden. Dit plafondbedrag geldt voor het geheel aan bijverdiensten in het kader van verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in dedeeleconomie.
 • Voor de gezamenlijke inkomsten uit verenigingswerk en diensten aan burgers geldt tevens een maandelijks plafond.
 • Voor activiteiten die met sport te maken hebben is er tevens een bepaald maandelijks plafond. De jaarlimiet blijft wel dezelfde.
 • Alle bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Bijklussen in het kader van het verenigingswerk of diensten van burger aan burger kan alleen voor :

 • werknemers die minstens 4/5 werken,
 • zelfstandigen in hoofdberoep,
 • gepensioneerden.

Waarop hebben de cijfers betrekking?

Alle diensten van burger aan burger of in het kader van verenigingswerk moeten via de www.verenigingswerk.be worden aangegeven bij de RSZ.

Voor de deeleconomie maken de deeleconomieplatformen de gegevens over aan de FOD Financiën.

De cijfers op deze pagina zijn gebaseerd op de aangegeven activiteiten via de website www.verenigingswerk.be. De deeleconomie maakt dus geen deel uit van de hier gepubliceerde cijfers.

De gegevens die worden geregistreerd voor bijklusactiviteiten zijn eerder beperkt en verschillen naar de aard van de bijklusactiviteit:

 • C2C (Citizen to Citizen): een privépersoon die bijklust bij een andere privépersoon. Het is de bijklusser die de aangifte doet, de eerste ‘C’ staat dus voor de bijklusser. Het gaat om sporadische diensten. Naast de identificatiegegevens van de klusser en de gebruiker wordt ook de dag van de prestatie, de activiteit (via een keuzelijst) en het afgesproken bedrag gemeld.
 • O2C (Organisation to Citizen): een privépersoon die bijklust bij een vereniging. De vereniging (=’O’) doet de aangifte en staat daarom vooraan. Hier gaat het niet alleen om sporadische diensten. Behalve de identificatiegegevens van de klusser en de gebruiker (vereniging), wordt ook de begin- en einddag van de prestaties, de activiteit (via keuzelijst) en het bedrag van de maandelijkse vergoeding (zoals geraamd aan het begin van de bijklusovereenkomst) aangegeven. Na afloop van elke maand geeft de vereniging de reële bedragen voor deze maand door.

In geen van beide stelsels kan dus afgeleid worden hoeveel uren of dagen er bijgeklust wordt. In principe kan het aantal dagen berekend worden voor de diensten van burger tot burger. Echter, zeker bij privélessen wordt vastgesteld dat het gemelde bedrag per activiteit vermoedelijk toch betrekking heeft op meerdere dagen.

Statistische benadering – kwartaalstatistieken

De kwartaalstatistiek focust op de gebruiker van de bijklusactiviteiten, met als criteria het type burger-gebruiker of het type organisatie of vereniging.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal gegevens over de bijklusser zelf, gebaseerd op persoonlijke en demografische gegevens, zoals die ook behandeld worden in de jaarstatistiek.

De beschikbare statistieken zijn opgemaakt op basis van deze twee benaderingen, met telkens het onderscheid tussen de twee soorten activiteiten (O2C en C2C):

 • Het aantal bijklussers volgens statuut, leeftijd en woonplaats;
 • Een verdeling van het aantal gebruikers volgens:
  • plaats (provincie) van de gebruiker (maatschappelijke zetel voor O2C en de woonplaats van de gebruiker in het geval van C2C),
  • het type activiteit, specifiek voor O2C de juridische vorm,
  • het aantal bijklussers met het gegenereerde inkomen volgens het statuut van de bijklusser.

Aantal bijklussers per stelsel, statuut, leeftijdsklasse en woonplaats

Het betreft het aantal unieke personen per kwartaal. Heeft een persoon verschillende activiteiten uitgeoefend gedurende het kwartaal, wordt hij maar één keer geteld.

De verdeling volgens type bijklusactiviteit (O2C, C2C) en het statuut van de bijklusser bevat onvermijdelijk dubbeltellingen. Een bijklusser kan immers in verschillende statuten of types bijklusactiviteiten bijklussen.

Verdeling van het aantal gebruikers volgens type bijklusactiviteit, juridische vorm van de organisatie (O2C) en locatie van de gebruiker

Het betreft het aantal unieke gebruikers van bijklusactiviteiten per kwartaal.

De verdeling volgens juridische vorm betreft alleen organisaties die een KBO-nummer hebben. Feitelijke verenigingen vallen hier buiten. Gezien hun grote aantal, werden de juridische vormen voor de leesbaarheid ingedeeld in drie groepen 

Een verdeling naar type bijklusactiviteit en de provincie van de gebruiker.

Verdeling van het aantal gebruikers, bijklussers en bedragen per stelsel naar type bijklusactiviteit en juridische organisatievorm (O2C)

De C2C-activiteiten zijn gegroepeerd in 4 types, de O2C-activiteiten in 6 types. 

Specifiek voor de O2C-activiteiten wordt een verdere verdeling gemaakt. Men onderscheidt naast verenigingen en openbare besturen met een KBO-nummer de feitelijke verenigingen, die geen KBO-nummer hebben. Daarnaast wordt voor de verenigingen en openbare besturen een verdere indeling gemaakt naar juridische vorm.

Een gebruiker die verschillende types bijklusactiviteiten afneemt wordt meerdere keren geteld.

Hetzelfde geldt voor een bijklusser die in verschillende types bijklust.

De bedragen zijn de ontvangen bedragen gedurende het betrokken kwartaal. Als een taak gespreid is over meerdere kwartalen (wat vaak voorkomt in O2C), wordt alleen het bedrag dat verdiend werd gedurende het betrokken kwartaal meegenomen in de statistiek.

Aantal gebruikers en betaalde bedragen volgens gebruik van het aantal bijklussers

Voor de leesbaarheid werd het aantal gebruikers in klassen ingedeeld.

Per klasse wordt het aantal gebruikers, bijklussers en betaalde bedragen getoond.

Aantal gebruikers en betaalde bedragen volgens statuut van de bijklusser

Deze tabel geeft een antwoord op volgende vragen:

 • Van welk statuut wordt het meest of het minst gebruik gemaakt tijdens een bepaald kwartaal?
 • Over hoeveel bijklussers gaat het?
 • Hoeveel hebben ze verdiend?

Een gebruiker die een bijklusser tewerkstelt die meerdere statuten heeft, wordt meerdere keren geteld.

Statistische benadering - Jaarstatistieken

Hier bekijken we wat voor klussen een bijklusser uitvoert doorheen het jaar. Dit wordt gekoppeld aan persoonlijke en demografische persoonsgegevens. Volgende gegevens worden opgenomen, telkens voor de twee types bijklussen – O2C en C2C:

 • aantal bijklussers en de ontvangen bedragen naar statuut, leeftijd, woonplaats en activiteit,
 • een verdeling per maand van de bijklusactiviteiten,
 • aantal bijklussers per ontvangen inkomsten - ingedeeld in klassen - op jaarbasis.

Aantal personen per stelsel, statuut, leeftijdsklasse, woonplaats

Unieke personen: elke persoon wordt maar één keer geteld, ook al heeft hij/zij meerdere types activiteiten uitgevoerd in de betrokken periode.

In de tabellen met opsplitsing per stelsel, statuut of type activiteit wordt een persoon meerdere keren geteld als die in meer dan 1 stelsel en/of statuut activiteit werd geregistreerd.

De vermelde bedragen zijn verdiend in het betrokken jaar. Wanneer iemand een taak aanneemt voor een periode die het jaar overschrijdt (wat vaak voorkomt bij O2C), wordt alleen het bedrag opgenomen voor de activiteiten die in het jaar zelf werden uitgevoerd.

Aantal bijklussers en de betaalde bedragen per type bijklusactiviteit en per statuut

Het betreft hier het aantal bijklussers volgens het statuut van de bijklusser. Daarnaast worden tevens de uitgevoerde bijklusactiviteiten in de twee bijklusstelsels vermeld:

 • De C2C-activiteiten zijn gegroepeerd in vier types, de O2C-activiteiten in zes types. Er wordt ook een volledig overzicht van de activiteiten gegeven. 
 • Als de bijklusser in meer dan 1 stelsel en/of statuut is geregistreerd, dan wordt deze persoon meerdere keren geteld.

Aantal activiteiten per maand

Hier geeft men een verdere opsplitsing van de activiteiten per maand. Dat laat toe om piekmomenten te detecteren in de activiteiten.

Wanneer iemand een taak aanneemt voor een periode die de maand(en) overschrijdt (wat vaak voorkomt bij O2C) wordt alleen het bedrag opgenomen voor die activiteiten die in de maand zelf werden uitgevoerd. De rest wordt overgedragen naar de volgende maand(en) waarin deze activiteit nogmaals wordt geteld.

Aantal personen per klasse van verdiensten

Hier toont men het aantal personen volgens klasse van jaarlijkse verdiensten. Enerzijds is er een opsplitsing volgens stelsel en statuut , anderzijds volgens stelsel en type activiteit. Als iemand gedurende het jaar bij meerdere gebruikers heeft bijgeklust, worden de bedragen samengeteld om de klasse te bepalen. 

De klassen worden ingedeeld in schijven van 500 euro, behalve de eerste 2, die opgesplitst zijn per 250 euro, om ook kleine klusjes te kunnen weergeven.

De bovenste klasse heeft geen bovengrens omdat die varieert door de indexering van de bedragen. Raadpleeg hiervoor de www.verenigingswerk.be