Bijdrageverminderingen - globale tijdreeksen

Eerste kwartaal 2024

Periodiciteit: Kwartaal

Laatste updates: 05/07/2024

Deze statistieken bevatten tijdreeksen over de ingediende aanvragen voor bijdrageverminderingen met - voor elke vermindering - het overeenstemmende arbeidsvolume in voltijdsequivalenten en de gevraagde overeenstemmende bedragen. De geharmoniseerde bijdrageverminderingen zijn gebaseerd op forfaitaire bedragen en bestaan uit twee delen:

 • een algemene bijdragevermindering: de structurele vermindering (ook wel de structurele component genoemd);
 • een vermindering waarvan de toepassing afhangt van criteria waaraan de werkgever en/of de werknemer moet voldoen: de doelgroepvermindering.

Er zijn negen types doelgroepvermindering:

 • de doelgroepvermindering ‘oudere werknemers’;
 • de doelgroepvermindering ‘jonge werknemers’;
 • de doelgroepvermindering ‘langdurig werklozen’;
 • de doelgroepvermindering ‘eerste aanwerving’;
 • de doelgroepvermindering ‘herverdeling van de arbeidstijd’;
 • de doelgroepvermindering ‘mentors’;
 • de doelgroepvermindering voor bepaalde ‘specifieke categorieën’ (huispersoneel, artiesten, onthaalouders);
 • de doelgroepvermindering voor ‘gesubsidieerde contractuelen en vervangers in de overheidssector;
 • De doelgroepvermindering voor vaste werknemers in de horeca.

Niet alle tijdreeksen kunnen op hetzelfde moment tot op het meest recent beschikbare kwartaal geactualiseerd worden. Hierboven staat het kwartaal vermeld van de meest actuele van de drie tijdreeksen.

download de algemene tijdreeks vanaf 2013

download de tijdreeks naar gewest van de woonplaats van de werknemer vanaf 2013

download de tijdreeks naar gewest van de werkplaats van de werknemer

Kenmerken

De bijdrageverminderingen betreffen de gegevens van een bepaald kwartaal geboekt binnen een periode van 7 maanden en voor het meest recente kwartaal 4 maanden na het verstrijken van het betrokken kwartaal. Deze statistieken zijn dus niet definitief; bovendien worden deze statistieken reeds opgesteld voordat er een administratieve controle werd uitgevoerd en bestaat de mogelijkheid dat de aangevraagde bijdragevermindering niet wordt toegestaan omdat ze niet voldoen aan de wettelijk voorgeschreven maatregelen.

Waarnemingssfeer

De waarnemingssfeer van de statistieken omvat alle werkgevers die aangesloten zijn bij de RSZ, dus met inbegrip van de provinciale en plaatselijke besturen (deze gegevens gaan terug tot 2013).

Enkel de bijdrageverminderingen aangevraagd via de personeelsstaten van de RSZ-aangifte worden opgenomen. Dit betekent dat de vermindering in het kader van de tegemoetkoming aan de non-profitsector tot bevordering van de werkgelegenheid niet opgenomen wordt. Vanaf het eerste kwartaal 1999 is dit ook het geval voor de sociale Maribel.

De verschillende bepalingen worden uiteengezet op de pagina Algemene instructies van de portaalsite van de sociale zekerheid.

Vanaf 1 juli 2014 moet het varend personeel van de ondernemingen die baggerwerken uitvoeren op zee niet meer aangegeven worden bij de RSZ maar bij de HVKZ (Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden). Zowel de werkgeversbijdragevermindering als het niet doorstorten van een gedeelte van de werknemersbijdrage is enkel van toepassing voor de werknemers die nu bij deze instelling moeten worden aangegeven.

Wijze van opmaken

Deze statistieken worden opgesteld aan de hand van de inlichtingen die voorkomen op de kwartaalaangiften van het betrokken kwartaal en meer bepaald op basis van de DmfA-databank, die alle personeelsstaten bevat die bij de Rijksdienst worden ingediend.

In tegenstelling tot de financiële tabellen uit het jaarverslag die gebaseerd zijn op de verwerking van de gegevens die gedurende een bepaalde periode geregistreerd werden en die dus op meerdere kwartalen betrekking kunnen hebben, wordt hier steeds rekening gehouden met de aangiften die betrekking hebben op één bepaald kwartaal, welke ook het tijdstip is van registratie van de aangifte in de gegevensbank.

Deze statistieken reflecteren geen definitief resultaat: er wordt geen rekening gehouden met de aanvragen die op het ogenblik van de statistische verwerking nog niet waren aangekomen bij de RSZ of wel waren aangekomen, maar nog niet geboekt in de gegevensbank. Bovendien werden deze statistieken opgesteld vooraleer er bepaalde administratieve controles werden uitgevoerd (in aantal relatief beperkt) en bestaat de mogelijkheid dat de aangevraagde bijdragevermindering niet wordt toegestaan omdat niet aan de wettelijk voorgeschreven voorwaarden voldaan wordt (bv. ‘Plusplannen’).


Kies een formaat