Jaarstatistieken over studentarbeid

2023

Periodiciteit: Jaarlijks

Laatste updates: 29/05/2024

Het bijzondere systeem van de studentenarbeid met vrijstelling van onderwerping aan het socialezekerheidsstelsel is sinds 2005 geëvolueerd van een tewerkstelling tijdens de zomermaanden (juli, augustus en september) naar een tewerkstelling over het ganse kalenderjaar. Hierdoor kunnen werkgevers niet alleen buiten de zomermaanden een beroep doen op studentenarbeid vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, maar ook tijdens schoolvakanties en weekends. Voor studentenarbeid dient echter wel een solidariteitsbijdrage betaald te worden van 8,13% (waarvan 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% voor rekening van de student).

Naast de opmaak van de kwartaalgegevens, maken we ook een jaaranalyse van studentenarbeid. Dit laat ons toe een classificatiesysteem van studentenarbeid op te maken. Relevante vragen daarbij zijn:

 • Hoeveel personen hebben doorheen het jaar als student gewerkt?
 • Wat zijn de persoonskenmerken van deze student (geslacht en leeftijd)?
 • Bij hoeveel werkgevers heeft de student gewerkt?
 • Hoeveel studentenjobs zijn er door deze studenten uitgevoerd?
 • Hoeveel tijd werkt een student (gemiddeld) in het systeem van de studentenarbeid?
 • Neemt hij/zij al dan niet het volledig toegestane contingent op?
 • Hoe is het gesteld met eventuele overschrijdingen van het contingent?
 • Hoeveel verdient de student?
 • Waar wordt er gewerkt?
 • In welke activiteitssectoren werkt de student?

Sinds 2012 is het onderscheid tussen het derde kwartaal en de andere drie kwartalen opgeheven en is het maximaal aantal dagen dat onder dit bijzondere systeem kan gewerkt worden opgetrokken van 2 keer 23 dagen (waarbij het kalenderjaar werd opgedeeld: juli, augustus, september enerzijds en de andere maanden anderzijds) naar 50 dagen verspreid over het kalenderjaar. In 2017 werd het maximaal aantal dagen vervangen door het maximaal aantal uren (475). Daarom werd er gekozen om deze jaarstatistiek in 2012 te laten starten.

Voor 2023 en 2024 werd het maximaal aantal uren opgetrokken tot 600.  

Kerncijfers over studentenarbeid (tijdreeks)

Hier wordt een tijdreeks (sinds 2012) gepresenteerd die een aantal kerncijfers bevat. Ze gaan over het gemiddeld aantal jobs, het gemiddeld aantal gewerkte dagen of uren en het jaarloon en dagloon of uurloon van de student. Ten slotte wordt ook het aantal dagen/uren per studentenjob weergegeven.

 • Het gemiddeld aantal jobs per student is gelijk aan het totaal aantal jobs gedeeld door het aantal studenten.
 • Het gemiddelde aantal dagen/uren is het quotiënt van de som van het aantal aangegeven dagen/uren gedeeld door het totale aantal studenten voor het aantal per student, en door het aantal jobs voor het aantal per job.
 • Het dagloon/uurloon is de aangegeven lonen gedeeld door het aantal aangegeven dagen/uren, terwijl het loon per student bekomen wordt door te delen door het aantal studenten.

Er is ook een grafiek die de evolutie weergeeft vanaf 2012 (=basis, index=100) van de studentenarbeid voor de al de genoemde aspecten.

Raadpleeg de jaarkerncijfers voor studentenarbeid in deze Excel-tabel.

Gegevens die aangeven wanneer studenten tijdens het jaar gewerkt hebben

Hier wordt in een tijdreeks informatie gegeven over het aantal studenten dat in een bepaald jaar gewerkt heeft en in welke kwartalen deze studenten gewerkt hebben.

Toelichting bij de manier waarop de tabel gelezen moet worden:

 • Links zijn er vier kolommen, een per kwartaal;
 • De grijze cellen duiden een of meer kwartalen van tewerkstelling als student aan, waarop de cijfers in de rijcellen betrekking hebben;
  • Zo bevat de eerste rij de aantallen van studenten die enkel in het eerste kwartaal gewerkt hebben;
  • De vijfde rij bevat gegevens over de studenten die in het eerste en het tweede kwartaal gewerkt hebben;
  • De laatste rij geeft het aantal studenten die in elk kwartaal van een jaar gewerkt hebben.
  • De totalen per kwartaal (bijvoorbeeld het derde) kunnen bekomen worden door alle rijen samen te tellen waar de cel met betrekking tot het derde kwartaal grijs opgevuld is.

Raadpleeg de tijdreeks over het aantal studenten en wanneer ze gewerkt hebben in deze Excel-tabel.

Gegevens over activiteitstak werkgever en geslacht (tijdreeks)

Hier wordt in een tijdreeks informatie gegeven volgens activiteitstak van de werkgever en geslacht van de student. De activiteitscodes zijn beperkt tot het sectie-niveau (NACE-Bel 2008), maar de sectie ‘N zakelijke dienstverlening’ werd opgedeeld om de studenten die worden tewerkgesteld als uitzendkracht apart te kunnen opnemen omdat uit die cijfers blijkt dat ze een relatief groot belang hebben. Pro memorie, studenten die via een interimkantoor naar een onderneming worden uitgezonden, worden door het interimkantoor aangegeven. Bijgevolg worden de uitzendondernemingen als werkgever beschouwd en niet de onderneming waar ze effectief gewerkt hebben. De cijfers betreffen enkel deze studentenjobs, een studentenjob bij het interimkantoor zelf (bv. als omkaderingspersoneel) wordt onder ‘zakelijke dienstverlening (sectie N)’ opgenomen.

Raadpleeg de gegevens over de studentenjobs volgens activiteitstak en geslacht in deze Exel-tabel.

Gegevens over aantal studenten, studentenjobs en gewerkte uren volgens geslacht en leeftijd (jaarcijfers)

Hier worden gegevens gepresenteerd in verband met een verdeling naar leeftijd van de student. De leeftijdsklassen wijken om evidente redenen af van die in de ‘klassieke’ RSZ-statistieken. Alle jobs, gewerkte dagen en lonen worden toegekend aan de leeftijd die de student had op het moment van zijn laatste tewerkstelling in het jaar.

Raadpleeg de jaargegevens over aantal studenten, studentenjobs en gewerkte uren volgens geslacht en leeftijd in deze Excel-tabel.

Gegevens over studenten en het aantal studentenjobs volgens werkgever (jaarcijfers)

Hier wordt het aantal studenten en het aantal jobs voorgesteld naar (klassen van) het aantal werkgevers waarbij de student zijn job(s) heeft uitgeoefend.

Raadpleeg de jaargegevens over aantal studenten en studentenjobs naargelang het aantal werkgevers waar ze voor gewerkt hebben en naar leeftijd in deze Excel-tabel.

Gegevens over het aantal studenten volgens gewerkte uren, geslacht en leeftijd (jaarcijfers)

Hier wordt ingegaan op het aantal gewerkte uren per student, verdeeld volgens leeftijd en geslacht. Het aantal gewerkte uren wordt ingedeeld in klassen van 50 uur. Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat er bij de controles achteraf correcties voorzien zijn. Deze zijn niet altijd afgerond op het moment dat de tabel hierover voorbereid wordt. Dit verklaart dat een aantal studenten meer dan 475 uur gewerkte uren hebben.

Raadpleeg de jaargegevens over het aantal studenten naar aantal gewerkte uren, geslacht en leeftijd in deze Excel-tabel.

Gegevens over aantal studenten, studentenjobs, gewerkte uren en lonen naar geslacht en hoofdverblijfplaats (jaarcijfers)

In dit overzicht slaat de term ‘hoofdverblijfplaats’ op de wettelijke woonplaats van de student. In de provincie Luik – Arrondissement Verviers worden de gemeenten die tot de Duitstalige Gemeenschap behoren apart vermeld.

Raadpleeg de jaargegevens over aantal studenten, studentenjobs, gewerkte uren en lonen volgens geslacht en hoofdverblijfplaats in deze Excel-tabel.

Gegevens over aantal werkgevers en studentenjobs volgens activiteitstak van de werkgever en aantal tewerkgestelde studenten (jaarcijfers)

Hier wordt een dimensieklasse – gelijkaardig aan die van de gewone statistieken – geïntroduceerd die enkel gebaseerd is op het aantal tewerkgestelde studenten bij de werkgever. Verder gelden voor de activiteiten dezelfde opmerkingen als bij de tabel over de jaargegevens van studentenjobs volgens activiteitstak en geslacht.

Raadpleeg de jaargegevens over aantal werkgevers en studentenjobs volgens activiteitstak van de werkgever en aantal tewerkgestelde studenten in deze Excel-tabel.

Gegevens over de studentenjobs met activiteitstak van de werkgever en het gewest van de plaats van tewerkstelling

Hier wordt een verdeling gegeven van de studentenjobs – naast de activiteitstak van de werkgever – volgens de plaats waar de jobs werd uitgevoerd. Twee opmerkingen:

 • De activiteitstak is deze van de werkgever, niet van de vestiging waar de job werd uitgevoerd;
 • De gegevens over de effectieve plaats van tewerkstelling zijn opgesteld op basis van de vestiging vermeld door de werkgever, en zonder de correcties zoals toegepast in de publicaties van gedecentraliseerde statistieken van de RSZ. De klasse ‘onbekend’ duidt op ontbrekende of foutieve vestigingsnummers in de aangifte van de werkgevers.

Raadpleeg de jaargegevens over aantal studentenjobs naar activiteitsstak van de werkgeven en het gewest van de plaats van tewerkstelling in deze Excel-tabel.

Gebruikte methodologie voor de jaargegevens in verband met studentenjobs

In tegenstelling tot de kwartaalstatistieken studentenarbeid waar we het aantal arbeidsplaatsen, zijnde de relatie student-werkgever, als eenheid nemen, wordt hier op volgende wijze geteld:

 • Het aantal personen over het volledige jaar: er is geen link tussen de werkgever én het gewerkte kwartaal. Dit heeft een aantal consequenties als we de gegevens verdelen volgens bepaalde criteria, vooral als die aan de werkgever gelinkt zijn.
 • Dit laatste wordt opgevangen door ook het aantal studentenjobs op jaarbasis op te nemen. Een student kan meerdere studentenjobs uitvoeren bij verschillende werkgevers. Elke werkdag of -uur bij dezelfde werkgever wordt samengevoegd, en als één studentenjob voor het jaar geteld. Dit laat ons toe om werkgeverskenmerken (de activiteiten) aan studentenjobs te koppelen.

In de kwartaalstatistiek studentenarbeid wordt de studentenjob ook geteld, maar daar groeperen we op kwartaalbasis. Het spreekt vanzelf dat de som van het aantal jobs op jaarbasis niet gelijk is aan de som van het aantal jobs over de vier kwartalen.

De gegevens van de jaarstatistiek geven een duidelijker beeld van de mate waarin studenten actief zijn via het bijzondere systeem van de studentenarbeid. We beschikken echter niet over gedetailleerde gegevens over de volledige studentenpopulatie, zodat we geen ‘activiteitsgraden’ van studenten kunnen berekenen.

We brengen alles samen in verschillende tabellen die draaien rond vijf noties die al dan niet samen voorkomen.

Vier van deze noties zijn gekoppeld aan de student zelf:

 • Aantal studenten,
 • Aantal studentenjobs,
 • Aantal gewerkte dagen/uren,
 • De aangegeven lonen.

Naast deze noties, wordt het aantal werkgevers als vijfde notie opgenomen in bepaalde tabellen. Deze worden telkens verdeeld volgens een aantal criteria. Bij de verschillende gegevens staat vermeld welke van de tabellen tijdreeksen, en welke jaarstatistieken zijn.

In 2017 werd het maximaal aantal dagen vervangen door het maximaal aantal uren (475). Omdat de werkgevers enkel de uren moeten aangeven, is er daardoor een tijdsbreuk ontstaan in de tijdsreeksen. Voor 2023 en 2024 werd het maximaal aantal uren bovendien opgetrokken tot 600.