Verenigingswerk - jaarstatistieken

2021

Periodiciteit: Jaarlijks

Laatste updates: 15/07/2022

Het stelsel Bijklussen, opgericht in juli 2018, bood onder bepaalde voorwaarden aan iedereen die dat wenst de mogelijkheid om in zijn vrije tijd betaalde activiteiten uit te oefenen - vrij van kosten en met een minimum aan administratieve taken. Dit betreft de activiteiten die een bijklusser verricht in het kader van verenigingswerk ten behoeve van een organisatie maar ook diensten tussen burgers, namelijk occasionele diensten verricht door een burger tegen vergoeding bij een andere burger.

De regeling werd echter vernietigd door een arrest van het Grondwettelijk hof. Daarmee kwam er een eind aan het stelsel bijklussen burger-tot-burger en werd het oude regime van de deeleconomie, ingevoerd in 2016, terug van toepassing. Voor het verenigingswerk werd een aangepaste regeling uitgewerkt.

De regels die tot 2020 van toepassing waren op het ‘Bijklussen’ en de bijbehorende statistische gegevens kunnen nog steeds op de pagina Bijklussen geraadpleegd worden.

De aangepaste regeling verenigingswerk is vanaf 01/01/2021 van toepassing in de sportsector, en vanaf 08/05/2021 ook in de socioculturele sector. De volledige lijst van de betrokken activiteiten staat op de website www.verenigingswerk.be.

De belangrijkste aanpassingen en nieuwigheden zijn:

  • Verenigingswerkers moeten ten minste 18 jaar oud zijn.
  • De minimumvergoeding bedraagt 5,1 euro per uur en de inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer bedragen dan 532,50 euro per maand en 6.000 (geïndexeerd) euro per jaar (inclusief verplaatsingskosten en onkosten).
  • Verenigingswerkers mogen gemiddeld maximaal 50 uur per maand werken op kwartaalbasis.
  • De inkomsten uit verenigingswerk zijn niet langer volledig vrijgesteld van belasting en sociale zekerheid. Een vereniging die verenigingswerkers in dienst neemt, is aan de RSZ een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 10% van de overeengekomen vergoeding. De regeling heeft ook een fiscaal luik, namelijk een belastingheffing van 10%.
  • Het aantal uren per maand dat de verenigingswerker zal presteren en eventueel het bedrag van de verbrekingsvergoeding (indien van toepassing ) moeten in de aangifte vermeld worden.

Meer informatie over verenigingswerk (lijst van de toegelaten activiteiten, geïndexeerde bedragen, enz.) is te vinden op de website voor verenigingswerk.

Naast deze jaarstatistieken publiceren we ook kwartaalstatistieken.

Waarop hebben de cijfers betrekking?

In de jaarstatistiek bekijken we wat voor verenigingsactiviteiten een persoon uitvoert doorheen het jaar. Dit wordt gekoppeld aan persoonsgegevens en demografische gegevens. Volgende gegevens worden opgenomen:

  • aantal verenigingsactiviteiten en de ontvangen bedragen naar statuut, leeftijd, woonplaats en type verenigingsactiviteit,
  • een verdeling per maand van de type verenigingsactiviteit,
  • aantal verenigingswerker per ontvangen inkomsten - ingedeeld in klassen - op jaarbasis.

Aantal personen per statuut, leeftijdsklasse, woonplaats

Unieke personen: elke persoon wordt maar één keer geteld, ook al heeft hij/zij meerdere types activiteiten uitgevoerd in de betrokken periode.

In de tabellen met opsplitsing per stelsel, statuut of type activiteit wordt een persoon meerdere keren geteld als die in meer dan 1 statuut of activiteit werd geregistreerd.

De vermelde bedragen zijn deze die verdiend zijn in het betrokken jaar. Wanneer iemand een taak aanneemt voor een periode die het jaar overschrijdt, wordt alleen het bedrag opgenomen voor de activiteiten die in het jaar zelf werden uitgevoerd.

Aantal verenigingswerkers en de betaalde bedragen per type verenigingsactiviteiten en per statuut

De gegevens in deze twee tabellen werden eerst ingedeeld naar het statuut van de verenigingswerker en vervolgens verrijkt met het type activiteit.

  • verenigingsactiviteiten zijn gegroepeerd in 2 types: sportactiviteiten  en culturele activiteiten. Er wordt ook een volledig overzicht van de activiteiten gegeven. 
  • Als de verenigingswerker in meer dan 1 statuut is geregistreerd, dan wordt deze persoon meerdere keren geteld.

Aantal verenigingsactiviteiten per maand

Hier heeft men een verdere opsplitsing van de verenigingsactiviteiten per maand. Dat laat toe om piekmomenten in de activiteiten te detecteren .

Wanneer iemand een taak aanneemt voor een periode die de maand(en) overschrijdt wordt alleen het bedrag opgenomen voor die activiteiten die in de maand zelf werden uitgevoerd. De rest wordt overgedragen naar de volgende maand(en) waarin deze activiteit wordt uitgevoerd.

Aantal personen per klasse van inkomsten

Hier wordt het aantal personen getoond volgens klasse van jaarlijkse inkomsten. Enerzijds is er een opsplitsing volgens het statuut; daarnaast volgens het type activiteit. Als iemand gedurende het jaar bij meerdere gebruikers heeft gewerkt, worden de bedragen samengeteld om de klasse te bepalen. 

De klassen worden ingedeeld in schijven van 500 euro, behalve de eerste 2, die opgesplitst zijn per 250 euro, om ook kleine klusjes te kunnen weergeven.

De bovenste klasse heeft geen bovengrens omdat die varieert door de indexering van de bedragen. Voor meer informatie hierover, raadpleeg www.verenigingswerk.be.


Kies een formaat