Verenigingswerk - Kwartaalstatistieken

Vierde kwartaal 2023

Periodiciteit: Kwartaal

Laatste updates: 18/06/2024

De tijdelijke regeling voor verenigingswerk, zoals die sinds 1 januari 2021 in voege was, eindigde op 31 december 2021.

Vanaf 1 januari 2022 wordt deze regeling gedeeltelijk opgevangen door het stelsel van artikel 17 van het KB van 28 november 1969. Het bestaande systeem werd uitgebreid om het mogelijk te maken werknemers aan te werven om activiteiten uit te voeren die vroeger onder het verenigingswerk vielen.

De bestaande regeling voorziet in een quotum van 25 dagen/jaar waarvoor de werkgever is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Vanaf 1 januari 2022 zijn nieuwe contingenten ingevoerd en zijn de procedures aangepast. Het contingnet wordt voortaan ook in uren geteld:

 • 300 uur/jaar voor alle in artikel 17 genoemde activiteiten, met een plafond van 100 uur per kwartaal (behalve voor het derde kwartaal: plafond van 190 uur)
 • Uitzondering: 450 uur/jaar voor activiteiten in de sportsector, met een plafond van 150 uur per kwartaal (behalve voor het derde kwartaal: plafond van 285 uur).
 • Het quotum van 25 dagen/jaar blijft alleen bestaan voor mensen die voor de VRT, RTBF of BRF werken.

Werkzaamheden in het kader van deze regeling moeten via een Dimona worden aangegven. Er hoeft geen Dmfa-aangifte te worden gedaan aangezien de betrokken prestaties vrijgesteld zijn van socialezekerheidsbijdragen. Er geldt echter een inkomensbelasting van 10%, die de werknemer moet betalen bij de belastingaangifte aan het eind van het jaar.

Meer informatie over verenigingswerk (lijst van de toegelaten activiteiten, geïndexeerde bedragen, enz.) is te vinden op de website voor verenigingswerk.

De regels die tot 2021 van toepassing waren op het ‘verenigingswerk’ en de bijbehorende statistische gegevens kunnen nog steeds op de pagina verenigingswerk 2021 geraadpleegd worden.

De regels die tot 2020 van toepassing waren op het ‘Bijklussen’ en de bijbehorende statistische gegevens kunnen nog steeds op de pagina Bijklussen geraadpleegd worden.

 

Waarop hebben de cijfers betrekking?

De gegevens hebben betrekking op alle activiteiten die door een natuurlijke persoon worden uitgevoerd in het kader van verenigingswerk in de sportsector (S17) of de socio-culturele sector (O17) doen die via een Dimona worden aangegeven.

Voor de deeleconomie maken de deeleconomieplatformen de gegevens over aan de FOD Financiën.

De cijfers op deze pagina zijn gebaseerd op de aangegeven activiteiten op de website van het verenigingswerk.

De deeleconomie maakt geen deel uit van de hier gepubliceerde cijfers.

De gegevens die in het kader van de associatieve arbeid worden gemeld, zijn nog vrij beperkt: het gaat om diensten die een verenigingswerker voor een organisatie verricht. In dit geval is het de organisatie die de aangifte doet. Deze bevat de volgende gegevens:

 • (voorlopig) stam- of KBO-nummer van de werkgever.
 • INSZ-nummer van de werknemer of PID's van de persoon (naam, voornaam, geboortedatum, adres,...).
 • Begin- en einddatum van de prestatie per kwartaal.
 • Het Paritair comité.
 • Type verenigingswerker (S17: sportsector - O17: socio-culturele sector - T17: openbare televisie RTBF, VRT.
 • Aantal gepresteerde uren (of dagen voor T17's).

De werkgever geeft in eerste instantie het aantal geplande uren in Dimona op. Na de prestatie raadpleegt de werkgever zijn aangiften en valideert of wijzigt hij het aantal gewerkte uren. De RSZ contacteert werkgevers die niet all prestaties hebben gevalideerd.

Statistische benadering – kwartaalstatistieken

De basisbenadering van kwartaalstatistieken richt zich op de gebruiker van de verenigingswerk. De gebruiker is in dit geval de entiteit of organisatie (vzw, feitelijke vereniging of openbaar bestuur) die een beroep doet op een verenigingswerker om tegen vergoeding een taak uit te voeren.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal gegevens over de verenigingswerker zelf, gebaseerd op persoonlijke en demografische gegevens, zoals die ook behandeld worden in de jaarstatistiek.

De beschikbare statistieken zijn opgemaakt op basis van deze twee benaderingen:

Het aantal verenigingswerkers volgens statuut, leeftijd en woonplaats;

 • Een verdeling van het aantal gebruikers volgens:
  • plaats (provincie) van de gebruiker (maatschappelijke zetel in het geval van een organisatie),
  • het type activiteit, de juridische vorm van de organisatie,
  • het aantal verenigingswerkers met de gepresteerde uren.

Aantal verenigingswerkers volgens leeftijdsklasse en woonplaats

Het betreft het aantal unieke personen per kwartaal. Heeft een persoon verschillende activiteiten uitgeoefend gedurende het kwartaal, wordt hij maar één keer geteld, ook al is hij wekzaam in meerdere statuten gedurende het  kwartaal.

Verdeling van het aantal gebruikers volgens juridische vorm van de organisatie en locatie van de gebruiker

Het betreft het aantal unieke gebruikers van verenigingswerker per kwartaal.

De verdeling volgens juridische vorm betreft alleen organisaties die een KBO-nummer hebben. Feitelijke verenigingen vallen hier buiten. Gezien hun grote aantal, werden de juridische vormen voor de leesbaarheid ingedeeld in drie groepen 

Daarnaast is er een verdeling naar activiteitstype en de provincie van de gebruiker.

Verdeling van het aantal gebruikers, verenigingswerkers, bedragen en uren naar type verenigingswerkactiviteit en juridische vorm van de organisatie

Er zijn 2 types activiteiten, namelijk sportactiviteiten en socio-culturele activiteiten.

De gepresenteerde resultaten zijn onderverdeeld in twee soort entiteiten: die met een KBO-nummer (verenigingen en openbare besturen) en die zonder een KBO-nummer (feitelijke verenigingen).

Daarnaast wordt een aanvullende indeling gemaakt volgens de rechtsvorm van de verenigingen en openbare besturen.

Een gebruiker die verschillende types activiteiten afneemt wordt meerdere keren geteld.

Hetzelfde geldt voor een verenigingswerker die in verschillende types activiteiten presteert.

De bedragen zijn de ontvangen bedragen gedurende het betrokken kwartaal. Als een taak gespreid is over meerdere kwartalen (wat vaak voorkomt in het geval van organisaties), wordt alleen het bedrag dat verdiend werd gedurende het betrokken kwartaal meegenomen in de statistiek.

Aantal gebruikers en betaalde bedragen volgens gebruik van het aantal verenigingswerkers

Voor de leesbaarheid werd het aantal gebruikers in klassen ingedeeld.

Per klasse wordt het aantal gebruikers, verenigingswerkers, betaalde bedragen en gepresteerde uren vermeld.