Verklaring over de verwerking van persoonsgegevens door de RSZ

1.   Verwerking van persoonsgegevens door de RSZ

In het kader van zijn wettelijke opdrachten en zijn ondersteunende activiteiten verwerkt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) persoonsgegevens (dat wil zeggen: gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd). De bescherming van uw persoonsgegevens is voor de RSZ van het hoogste belang.

Dit houdt uiteraard in dat alle verwerkingen van uw persoonsgegevens verlopen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels: General Data Protection Regulation of GDPR).

De RSZ maakt deel uit van het elektronisch netwerk van de sociale zekerheid, uitgebouwd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

Meer over het netwerk van sociale zekerheid

2.   Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Voor de diensten die de RSZ ter beschikking stelt in het kader van zijn wettelijke opdrachten en zijn ondersteunende activiteiten, is de RSZ de verantwoordelijke voor de verwerking.

Een overzicht van deze diensten

3.   Voor welke doeleinden verwerkt de RSZ persoonsgegevens?

De RSZ verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten. De voornaamste basisopdrachten van de RSZ zijn:

 • de inning en het beheer van de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee de RSZ de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert;
 • de inzameling en de verspreiding van de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen;
 • statistische ondersteuning voor de uitwerking en de evaluatie van sociale beleidsmaatregelen, voor wetenschappelijk onderzoek of voor informatie aan het publiek in het algemeen;
 • bepaalde opdrachten van de Sociale Maribel, de overzeese sociale zekerheid en de sociale zekerheid voor zeevarenden.

De basisopdracht van de RSZ is een complex proces dat uit een groot aantal activiteiten bestaat:

 • werkgevers identificeren
 • de aangiften registreren en controleren
 • de naleving van de regels controleren en werkgevers ondersteunen
 • sociale fraude bestrijden
 • de bijdragen innen
 • de sociale zekerheid financieren
 • het publiek informeren
 • optreden als Fonds Sociale Maribel voor de overheidssector
 • het project “Vorming 600” organiseren
 • de Overzeese Sociale Zekerheid organiseren
 • de sociale zekerheid voor zeelieden organiseren

De RSZ verwerkt ook persoonsgegevens in het kader van welbepaalde ondersteunende activiteiten ter uitvoering van zijn wettelijke opdrachten:

 • de indienstneming van personeelsleden
 • de invulling van stageplaatsen voor studenten

Meer over de RSZ

4.   Wat is de wettelijke basis voor de verwerking?

De verwerking van persoonsgegevens door de RSZ in het kader van zijn wettelijke opdrachten berust hoofdzakelijk (maar niet uitsluitend) op de volgende basiswetgeving en bijhorende uitvoeringsbesluiten:

 • Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
 • Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
 • Wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese Sociale Zekerheid;
 • Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij;
 • Wet van 16 juni 1960 dat de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Burundi onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst, en dat waarborg draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd;
 • Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
 • Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en  gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren;
 • Sociaal strafwetboek;

Een uitgebreidere lijst van relevante wet- en regelgeving

De verwerking van persoonsgegevens door de RSZ in het kader van bovenstaande ondersteunende activiteiten berust op het feit dat u uw persoonsgegevens verstrekt in het kader van een kandidatuur voor een tewerkstelling of stage bij de RSZ.

5.   Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt de RSZ?

Voor de verwezenlijking van zijn wettelijke opdrachten verwerkt de RSZ hoofdzakelijk volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, contactgegevens (telefoonnummer, e- mailadres), Rijksregisternummer (RRN), identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ), ondernemingsnummer van de werkgever-natuurlijke persoon;
 • Elektronische identificatiegegevens bij het gebruik van de website en de online toepassingen: IP- adres, cookies, verbindingsmomenten;
 • Gegevens inzake tewerkstelling, lonen en arbeidstijden van werknemers;
 • Voor de toepassing van de overzeese sociale zekerheid en de sociale zekerheid voor zeevarenden: bepaalde gegevens betreffende de gezondheid, samenstelling van het gezin, alle gegevens vereist om de sociale rechten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving te kunnen vaststellen, voor de pensioenen van de uit de echt gescheiden personen: een uittreksel uit het strafregister.
 • Financiële gegevens noodzakelijk voor de inning en invordering van de bedragen verschuldigd aan de RSZ: bankrekeningnummer, overzicht van betalingen, schulden en tegoeden ten aanzien van de RSZ.
 • Gegevens noodzakelijk voor de toepassing van het systeem van compensatie van sociale en fiscale schulden: overzicht van betalingen, schulden en tegoeden ten aanzien van de FOD Financiën.
 • In geval van een onderzoek, administratieve of gerechtelijke sancties, en rechtsvorderingen: bepaalde gerechtelijke gegevens.
 • Enkel voor de (kandidaat-)deelnemers aan project “Vorming 600”: bepaalde gegevens inzake studies en vorming.
 • Voor de verwezenlijking van zijn ondersteunende activiteiten verwerkt de RSZ hoofdzakelijk volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • Voor de (kandidaat-)deelnemers aan een selectie voor indienstneming als personeelslid: identificatiegegevens (naam, adres, Rijksregisternummer), contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres), statistische gegevens (geslacht,  geboortedatum), evaluatiegegevens (diploma’s, werkervaring, interesses), selectietestresultaten;
 • Voor de (kandidaat-)deelnemers aan een studentenstage: identificatiegegevens (naam, adres, Rijksregisternummer), contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres), statistische gegevens (geslacht, geboortedatum),  evaluatiegegevens (onderwijsinstelling en -niveau, gevolgde opleidingen), stageplanning (gegevens i.v.m. de stagemodaliteiten en extra bezorgde informatie);
 • Voor de (kandidaat-)begeleiders studentenstage: identificatiegegevens (naam, schooladres), contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres).

6.   Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens meedelen?

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met anderen, behalve op basis van wettelijke verplichtingen. Uw persoonsgegevens kunnen door de RSZ meegedeeld worden aan volgende  categorieën van ontvangers:

 • Andere instellingen van sociale zekerheid en bij uitbreiding alle instanties die tot het netwerk van de sociale zekerheid behoren, in principe via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).
 • Overheidsinstellingen indien zij deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten;
 • Gerechtelijke actoren (zoals het openbaar ministerie, een onderzoeksrechter, de griffie, de hoven en rechtbanken) en politiediensten in het kader van een onderzoek of betwisting;
 • Verwerkers waarop de RSZ beroep doet, bijvoorbeeld voor IT-dienstverlening en hosting, advocaten en gerechtsdeurwaarders voor invordering van bijdragen en geschillen;
 • Derden waaraan u de toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens op te vragen, kunnen die gegevens in bepaalde gevallen ontvangen;
 • Derden die daartoe beschikken over een uitdrukkelijke beraadslaging. De beraadslagingen van het Informatieveiligheidscomité vindt u hier. De beraadslagingen verleend door het voormalig sectoraal comité van de sociale zekerheid en gezondheid behouden hun rechtsgeldigheid en kan u hier raadplegen.

7.   Blijft de mededeling van persoonsgegevens beperkt tot de EU of EER?

De mededeling van persoonsgegevens gebeurt bijna altijd met actoren uit EU-landen of landen   van de Europese Economische Ruimte (EU-landen, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein). Wanneer uw persoonsgegevens met actoren uit andere landen worden gedeeld, waken we erover dat deze landen voldoende waarborgen bieden op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het gaat in het bijzonder om mededelingen van persoonsgegevens in het kader van Limosa-meldingen of in het kader van contacten met sociaal verzekerden in de overzeese sociale zekerheid die zich buiten de EER bevinden.

8.   Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de doelstellingen van de verwerking te realiseren. Dit betekent dat uw persoonsgegevens door de RSZ in beginsel slechts worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de toepassing van de sociale zekerheid, of voor de duur van de selectie voor indienstneming als personeelslid, of voor de duur van de studentenstage.

Eén van basisopdrachten van de RSZ betreft de inzameling en de verspreiding van de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen. Deze wettelijke opdrachten vereisen dat uw persoonsgegevens zeer lange tijd, soms zelfs na uw overlijden worden bewaard. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens die noodzakelijk zijn voor de bepaling van de sociale rechten van uw nabestaanden.

Daarnaast wordt bij de bewaring ook rekening gehouden met verjaringstermijnen en met de bewaring noodzakelijk voor de archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

9.   Wat doet de RSZ om misbruiken of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

De personen die tussenkomen in de toepassing van de sociale zekerheid, kunnen enkel mededeling krijgen van de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de toepassing van de sociale zekerheid.

Alle medewerkers van de RSZ en van de verwerkers waarop de RSZ beroep doet, zijn wettelijk, statutair of contractueel verplicht om het vertrouwelijk karakter van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om correct om te gaan met vertrouwelijke persoonsgegevens worden alle medewerkers van de RSZ op structurele wijze gesensibiliseerd omtrent de interne beveiligingsmaatregelen en opgeleid op gebied van het toepassen van de procedures en het naleven van de richtlijnen.

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen, maakt de RSZ gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Bij de verschillende diensten die de RSZ aanbiedt, wordt gebruik gemaakt van verschillende beveiligingsniveaus. Afhankelijk van het veiligheidsniveau, zal u gevraagd worden om een aantal gegevens over te maken voor uw registratie, identificatie en authenticatie. Voor de online toepassingen kan u ook uw elektronische identiteitskaart gebruiken die voorzien is van een identiteitscertificaat of een erkende digitale sleutel zoals itsme.

Meer over uw digitale sleutels om veilige toegang te krijgen tot de onlinediensten van de overheid

10.   Hoe kunt u uw gegevens raadplegen, op juistheid controleren en zo nodig corrigeren?

Een gedetailleerd overzicht van uw loopbaangegevens in een begrijpelijke taal en een toegankelijke vorm, kan u – na aanmelding met uw digitale sleutel – raadplegen op mycareer.be Als u vaststelt dat de getoonde loopbaangegevens onvolledig of onjuist zijn, dan zijn er twee manieren om dit te melden:

 • via het contactformulier op de website mycareer.be;
 • door rechtstreeks contact op te nemen met het Contact Center van de sociale zekerheid op het telefoonnummer 02/509.90.90.

Een verzoek tot toegang tot andere persoonsgegevens (andere dan uw loopbaangegevens) waarvoor de RSZ de verwerkingsverantwoordelijke is, kan u op 2 manieren indienen:

 • via het contactformulier;
 • door het kantoor van de RSZ in Brussel te bezoeken en uw identiteitskaart mee te brengen

11.   Aan wie kan u klachten richten?

U heeft het recht om een klacht in te dienen als u vermoedt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt.

Met specifieke klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door de RSZ, kan u zich richten tot:

 • de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de RSZ: GDPR@onssrszlss.fgov.be
 • de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Contactgegevens van de GBA

Voor algemene klachten over de dienstverlening door de RSZ, volgt u de algemene klachtenprocedure.